Криви за демагнетизација

Крива за демагнетизација или BH крива е вториот квадрант на хистереза ​​за тврди магнетни материјали вклучувајќи ретки магнети за земја. Дава информации за магнетните карактеристики на еден магнет, вклучувајќи ја и јачината на магнетното поле и отпорноста на демагнетизирање. Особено кривата на висока температура обезбедува важна референца за инженерите да пресметаат и да дознаат соодветен материјал и одделение на магнет за да ги исполнат нивните работни услови. Затоа, со ова ви подготвуваме кривини за демагнетизација на неколку високи работни температури за синтерувани магнети од неодимиум и магнети за самариум кобалт пред секое достапно одделение. Кликнете на секоја ќелија соодветно за нејзините криви за демагнетизација.

Криви демагнетизација за синтерувани неодимиумски магнети подолу

           Br (кг)

Hcj (kOe)

10.4 10.8 11.3 11,7 12.2 12.5 12,8 13.2 13.6 14 14.3 Макс. Работен век.
(° C)
12     N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

Криви демагнетизација за синтерирани магарини од самариум кобалт подолу

Бр (кг)

Hcj (kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9,5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 Макс. Работен век.
(° C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350